Utlysningar

Tre utlysningar har genomförts, dels två breda utlysningar inom området avancerad digitalisering, dels en utlysning avseende cybersäkerhet för avancerad industriell digitalisering. 

Utgångspunkten i utlysningarna har varit kombinationen av samhällsutmaning, industrins behov, viktiga digitala teknikspår samt särskilt intressanta tillämpningsområden. Den totala budgeten som beslutades under 2021 var 380 miljoner kronor varav 195 miljoner kronor i statligt bidrag.

Utlysning 1: Cybersäkerhet för avancerad industriell digitalisering
Totalt beviljades 16 projekt med en totalt budget om 133 miljoner kronor varav 73 miljoner kronor i statligt bidrag. Utlysningen erbjöd finansiering av projekt som ska utveckla lösningar till de cybersäkerhetsutmaningar som uppstår när svensk industri ska implementera nya avancerade digitaliseringslösningar.

De övergripande lärdomar som skapas i projekten ska kunna delas med övrig svensk industri. Detta för att tillsammans kunna bygga upp en förmåga att skapa robusta och säkra digitala lösningar. Det finns en mängd olika teknikområden som i dagsläget utvecklas i snabb takt. Några exempel på de tekniktrender som nämndes i utlysningsunderlaget var:

• System-av-system

• Funktioner med mycket hög datatakt

• AI-algoritmer som en naturlig del av alla system

• Mjuk infrastruktur (öppna och delade data) och tillgång till standardiserade datakällor

• Mjukvarudefinierade funktioner (Software Defined Everything, SDx)

• Hög användning av mjukvara från externa utvecklare (öppen källkod)

Utlysning 2 och 3: Avancerad och innovativ digitalisering
– våren respektive hösten 2021

Två breda utlysningar har skett, en under våren och en under hösten 2021. Totalt har tilldelning skett till 14 projekt med en total budget på 156 miljoner kronor, varav 77 miljoner kronor i statligt bidrag. Utlysningen riktade sig till konsortier som i samverkan kan bidra till utvecklingen av de komponenter och de systemlösningar som kommer att krävas för nästa generations digitala lösningar, och att nya produkter och tjänster utvecklas i Sverige.

Projekten förväntas även vara relevanta för något av utlysningens tillämpningsområden autonom gruva, autonom flygplats eller cirkulär industri. Projekten ska vara drivna av industriella behov och relevanta inom något eller några av utlysningens tekniska fokusområden:

• End-to-End AI i utveckling, produktion och tjänster.

• Säkra digitala plattformar för effektiv utveckling, produktion och support.

• Datadriven utveckling och säkert utbyte av data mellan processer och aktörer.

• Modell- och simuleringsdriven utveckling och optimering, inklusive användning av digitala tvillingar.

• Autonoma system (utveckling, optimering och arkitektur för tillförlitlighet och samverkan).

• Edge computing, fog- och molnteknik samt 5G-nät och mjukvarudefinierade nätverk för industriella applikationer.

Enskilda projekt
Finansiering har skett till fem enskilda projekt för att bygga grunden för digital säker infrastruktur, två applikationsområden (autonom flygplats och cirkulär industri) samt kontinuerligt lärande på avancerad nivå.

Projekten har haft en totalt budget på 86 miljoner kronor varav 43 miljoner kronor i statligt bidrag.

Published: March 30, 2022 12:11 PM
Updated: April 30, 2022 09:21