Ambitioner och resultat

Digitalt ledarskap och bred samverkan

Avancerad Digitalisering startade med visionen om ett tydligare digitalt ledarskap.

Vi ser att det behövs nya investeringar i avancerad teknik för att möjliggöra innovationer och idéer. Det ihop med en tydlig målbild, en framåtlutad ambitionsnivå och ett långsiktigt engagemang från såväl privata som offentliga aktörer.

Sverige har en lång och gedigen historia som ingenjörsland. Innovationer och högteknologiska lösningar har bidragit till vårt välstånd. Idag satsat många länder stort på ny teknik. Ska Sverige kunna fortsätta konkurrera globalt behövs investeringar i forskning och innovation. Investeringar ihop med bred samverkan är nyckel till framgång.

Fyra delar som formar en helhet

Avancerad Digitalisering fokuserar på fyra insatsområden.
Vi främjar utveckling och satsningar på forskning och innovation i kombination med att samverka med redan befintliga satsningar inom det svenska innovationssystemet.

Inom ramen för beviljade projekt och andra strategiska satsningar ska vi bidra till en öppen digital infrastruktur för test, demo och tjänsteutveckling i Sverige.

Därtill vill vi bidra till en arena för samverkan och lärande för att främja dialog, kunskapsdelning, utbildning och samverkan mellan branscher, projekt och individer (Arena). Samverkan är kärnan. Mervärden uppstår i möten. Det är här grunden för strategiska och långsiktiga investeringar uppstår.

Mål

Avancerad Digitalisering har sex övergripande mål. Vi ska:

 • bidra till nästa generations avancerade, kraftfulla och säkra digitala lösningar – utvecklade i Sverige.
 • stärka Sveriges attraktionskraft när det gäller forsknings- och innovationsinvesteringar.
 • säkerställa ökad konkurrenskraft för den i Sverige verksamma industrin.
 • bidra till att lyfta svenskt näringslivs kompetens och implementeringsförmåga inom området avancerad digitalisering.
 • utgöra en samverkansplattform och fungera som kunskapsnav för andra svenska satsningar inom digitaliseringsområdet.
 • bidra till samhällets digitala omställning, en hållbar utveckling och arbetet för att nå de svenska miljömålen.

Resultat

Genom att verka inom fyra områden ska programmet leda till:

 • svensk industri har en förmåga att snabbt nyttja nya digitala lösningar.
 • Sverige har förmåga att utveckla nästa generations digitala lösningar
 • lägre klimatavtryck  energianvändning genom digitala lösningar – trots ökad användning
 • förbättrad systematik kring lärande inom avancerad digitalisering hos, och mellan, svenska företag.
 • ökad kunskap genom samverkan mellan olika aktörer och en naturlig mötesplats för samverkan mellan olika initiativ inom avancerad digitalisering.
 • testmiljöer för utveckling av nästa generations digitala lösningar
 • en eller flera forskningsmiljöer inom avancerad digitalisering
 • digitala lösningar som bidrar till önskade effekter vad gäller hållbarhet
 • tillgång till möjliggörande teknologier inom avancerad digitalisering
 • lösningar för ökad interoperabilitet mellan digitala produkter, tjänster och system
 • mer och större forsknings- och innovationsprojekt med fler kompetenser representerade
 • svenskt deltagande i EU-projekt med relevans för avancerad digitalisering
 • spridning av kunskap om, och lösningar inom, avancerad industriell digitalisering till andra delar av samhället

Ladda ner effektlogik