Forskning och Innovation

En framgångsrik historia men det krävs mer än så

Sverige är sedan flera generationer tillbaka en av världens ledande industrinationer. Och på samma gång har vår ställning som kunskapsnation varit stark. Vi har en stolt historia med många framgångsrika företag som kunnat bidra till välståndet och den exportledda tillväxten. Bland annat har den obligatoriska folkskolan och ett ökat fokus på forskning och innovation varit helt avgörande i sammanhanget och bidragit till en stark uppfinnarnation.

Vi halkar efter när andra springer

Sveriges roll som ledande forsknings- och kunskapsnation är däremot hotad. Sverige var länge ett självklart val för investeringar i ny forskning och utveckling. Så är det inte längre. Allt fler länder gör enormt stora investeringar i teknikutveckling och innovationssystem för att ta ledande positioner. Om Sverige även framåt ska hänga med i att utveckla ny teknologi, som är grunden för konkurrenskraften, måste kraftsamling ske – det vill säga såväl staten som näringslivet behöver växla upp investeringar i forskning och innovation.

Att säkerställa tillgång till data, digitala nyckelteknologier och spetskompetens för att hantera, utveckla och tillämpa data och digitala nyckelteknologier måste vara en central utgångspunkt i Sveriges strategier och insatser för att möta och leda i den digitala strukturomvandlingen.

Näringslivet bekostar merparten av svensk forskning och innovation

Mer än hälften av FoU-cheferna på Sveriges mest FoU-tunga företag anser att det är ”svårt” eller ”mycket svårt” att rekrytera personal till forskning och utveckling. Det är en ökning med nära tio procentenheter jämfört med förra året visar 2022 års FoU-barometer från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Programmets bidrag

  • Avancerad Digitalisering ska bidra till ett fortsatt starkt och konkurrenskraftigt svenskt näringsliv och till nya lösningar som samhälle och industri behöver.
  • Det gör vi genom att finansiera relevanta forskningsprojekt som inkommer med ansökningar via öppna utlysningar.
  • Ny teknik behöver utvecklas, anpassas och demonstreras i verklighetsnära miljöer. Det innebär att vi vill främja flera forsknings- och utvecklingsnivåer samtidigt; utveckling av enskilda tekniker mot ökad mognadsgrad, skapa möjligheter för tekniker att ingå i större system och studera hela systems möjligheter att lösa en viss uppgift.
  • När det handlar om teknik för digitalisering räcker det inte med traditionell produktutveckling. Det går så fort att forskning och innovation måste gå parallellt med varandra. Skälet till det är att man genom att iterera tillämpning och forskning kan skapa fler innovationer med kortare ledtider.

Önskad effekt

Vi vill stärka etablerade samarbeten inom avancerad digitalisering och mellan företag, akademin, forskningsinstitut och andra aktörer. Bred kraftsamling kräver en samlande kraft, vilket programmet utgör.

Vi vill med programmets omfattning bidrar till att fler och större forsknings- och innovationsprojekt skapas i Sverige och som inkluderar såväl stora som mindre aktörer. Ett ytterligare resultat är tydligare kopplingar till internationella FoU-program och då särskilt inom EU:s ramprogram för forskning och innovation (Horizon Europe).

Teknologi är fundamentet för industrins förnyelse, konkurrenskraft och digitalisering. Detta ställer krav på kontinuerliga investeringar i forskning och utveckling. Idag är det industrin som bekostar och leder stora delar av teknikutveckling, särskilt inom digitalisering.

Patrik Sandgren, Teknikföretagen