Programråd

Programråd är en partsammansatt funktion inom programmet med uppgiften att planera, driva och utveckla arbetet inom ett utpekat område i enlighet med styrelsens inriktningsbeslut. Inrättade programråd inom Avancerad Digitalisering är Möjliggörande tekniker, Digital infrastruktur och kommunikation, Lärande och kompetensutveckling samt Elektrifiering.

Uppgift och resultat

Programrådens främsta uppgift är att följa teknisk, vetenskaplig och annan pågående utveckling med syftet att ta fram en analys och färdplan med förslag på insatser som en del i arbetet för att bidra till att uppnå programmets mål.

Resultat av programrådens arbete utgör underlag för styrelsens beslut om inriktning och prioriteringar samt för de utlysningsinsatser som genomförs genom Vinnova.

I sitt arbete ska programråden använda en bred ansats och inhämta kunskap om behov, problem och teknisk utveckling även från andra källor och experter utanför programrådet.

Programråden ska genom sina insatser även notera hinder som är av bredare karaktär och föreslå hur dessa kan tas vidare av programrådet eller annan aktör. Sådana hinder kan handla om policy, reglering, affärsmodeller, kultur, etik, kompetens, ledarskap etc.

Utformning

Avancerad Digitaliserings styrelse beslutar om antal programråd, syfte, ekonomiska ramar och inriktning samt vem som ska vara ordförande för respektive råd.

Ett programråd ska bestå av aktörer som bidrar till att kompetens, nätverk och resurser samlas i rådet. Aktivt deltagande från industrin är viktigt för att säkerställa relevans och engagemang.

Varje råd ser ut enligt följande:

  • Programrådsordförande
  • Sammankallande (processledare)
  • Minst en representant från Vinnova
  • Fyra till sju programrådsledamöter, varav hälften behöver representera industrin.