Vad vi gör

Tillsammans med nästan 200 aktörer, som återfinns i alla de projekt som Avancerad Digitalisering finansierar, arbetar vi för att Sverige och svensk industri ska fortsätta accelerera förmågan att utveckla och använda nya teknologier.

Vi samlar företag, stora som små, akademi, forskningsinstitutioner och offentliga aktörer för att Sverige ska tillhöra de främsta i världen när det gäller såväl utveckling av digital teknik inom utvalda styrkeområden som att snabbt införa och se effekterna av ny teknik inom olika branscher och samhällssektorer.

Insatsområden

Vi arbetar för att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft genom att verka inom fyra insatsområden:

  • Forskning och innovation – vi bidrar till att finansiera forskning och innovation genom både öppna och riktade utlysningar. Vi finansierar projekt som driver på utvecklingen inom åtta teknikområden
  • Det finns stora samordningsvinster mellan olika system och tillämpningsområden. Både underliggande teknologier, system-av-system samt säkra moln-, data-, och kommunikationslösningar kan återanvändas och införas i många olika tillämpningsområden. Öppna test- och demonstrationsmiljöer, nya såväl som befintliga, kan dels samordnas, dels bidra till effektivt kunskapsutbyte över branschgränser. Avancerad Digitalisering vill bidra till bildandet av nya och världsledande testmiljöer för utveckling av nästa generations digitala lösningar.
  • Brist på kompetens är ett mycket stort hinder och detta område behöver stärkas rejält. Det krävs ett målmedvetet och systematiskt arbete kopplat till lärande för att få fram digitala experter i tillräcklig mängd och med tillräcklig spetskompetens. Den kunskap som skapas i utvecklingsprojekten ska samlas och struktureras med syfte att kunna spridas och föras in snabbt och effektivt i organisationernas operativa verksamhet. Avancerad Digitalisering ska också ta ett stort ansvar för att sprida kunskap om, och lösningar inom, avancerad digitalisering till andra delar av samhället.
  • Ett insatsområde är att skapa en mötesplatser för möten, samtal och kunskapsdelning. Vi kallar denna del för Arena för samverkan och lärande. Genom Arenan ska ett nätverk av intressenter byggas upp bestående av företag från olika branscher i olika storlekar, forskningsinstitut, akademin, offentliga organisationer, branschföreningar med flera. Samverkan är kärnan i programmet och kommer vara en viktig del för att åstadkomma de effekter som eftersträvas.