Industridriven forskning

Sverige är sedan flera generationer tillbaka en av världens ledande industrinationer. Och på samma gång har vår ställning som kunskapsnation varit stark. Vi har en stolt historia med många framgångsrika företag som kunnat bidra till välståndet och den exportledda tillväxten. Bland annat har den obligatoriska folkskolan och ett ökat fokus på forskning och innovation varit helt avgörande i sammanhanget och bidragit till att Sverige utvecklat ett teknologiskt ledarskap.

Vi halkar efter när andra springer

Sveriges roll som ledande forsknings- och kunskapsnation är däremot hotad. Sverige var länge ett självklart val för investeringar i ny forskning och utveckling. Så är det inte längre. Allt fler länder gör enormt stora investeringar i teknikutveckling och innovationssystem för att ta ledande positioner. Om Sverige även framåt ska hänga med i att utveckla ny teknologi, som är grunden för konkurrenskraften, måste kraftsamling ske – det vill säga såväl staten som näringslivet behöver växla upp investeringar i forskning och innovation.

Att säkerställa tillgång till data, digitala nyckelteknologier och spetskompetens för att hantera, utveckla och tillämpa data och digitala nyckelteknologier behöver vara en central utgångspunkt i Sveriges strategier och insatser för att möta och leda i den digitala strukturomvandlingen.

Näringslivet bekostar merparten av svensk forskning och innovation

Mer än hälften av FoU-cheferna på Sveriges mest FoU-tunga företag anser att det är ”svårt” eller ”mycket svårt” att rekrytera personal till forskning och utveckling. Det är en ökning med nära tio procentenheter jämfört med förra året visar 2022 års FoU-barometer från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Programmets bidrag

  • Avancerad Digitalisering ska bidra till ett fortsatt starkt och konkurrenskraftigt svenskt näringsliv som bidrar till nya lösningar som samhälle och industri behöver.
  • Vi bidrar till att främja industriell utveckling genom att finansiera relevanta forskningsprojekt.
  • Ny teknik behöver utvecklas, anpassas och demonstreras i verklighetsnära miljöer. Det innebär att vi vill främja flera forsknings- och utvecklingsnivåer samtidigt; utveckling av enskilda tekniker mot ökad mognadsgrad, skapa möjligheter för tekniker att ingå i större system och studera hela systems möjligheter att lösa en viss uppgift.
  • När det handlar om teknik för digitalisering räcker det inte med traditionell produktutveckling. Idag går utvecklingen fort. Den internationella konkurrensen är tuff och en rad länder kraftsamlar för att locka investeringar. Forskning och innovation måste gå parallellt med varandra. Genom tillämpad och industrinära forskning kan fler innovationer med kortare ledtider utvecklas och testas.

Önskad effekt

Avancerad Digitalisering vill stärka etablerade samarbeten mellan företag, akademin, forskningsinstitut och andra aktörer. Bred kraftsamling kräver en samlande kraft, vilket programmet utgör.

Vi vill med programmets storlek bidrar till att fler och större forsknings- och innovationsprojekt skapas i Sverige och som inkluderar såväl stora som mindre aktörer. Ett ytterligare resultat är tydligare kopplingar till internationella FoU-program och då särskilt inom EU:s ramprogram för forskning och innovation (Horizon Europe).

Petter Beoire, CTO SAAB

Breda samarbeten kräver en samlande kraft” Intervju med Petter Bedoire, forskningschef Saab.

Shiva Sander Tavallaey

Statligt engagemang avgörande för nya forskningsinvesteringar”. Intervju med ABB och Shiva Sander Tavallaey.