Avancerad Digitalisering

Samverkan mellan näringsliv och stat för att accelerera
svensk industris förmåga att utveckla och använda ny teknik

Kraftfullt, långsiktigt och i samverkan

Forsknings- och innovationsprogrammet Avancerad Digitalisering är en unik satsning som startades 2021 av ABB, Ericsson, Saab, Teknikföretagen och Vinnova. Målet är att svenskt näringsliv ska ta täten i den digitala industriomställningen. Här finns nyckeln till nya kvalificerade jobb, grön omställning och ett växande välstånd. Sverige ska vara ett land där nästa generations avancerade och kraftfulla digitala lösningar utvecklas.

Andra länder som Tyskland, Storbritannien, Sydkorea, USA och Finland satsar stort på digitalisering och även Sverige behöver växla upp. Det här initiativet är ett viktigt steg för vår konkurrenskraft, för att behålla spets inom forskning och utveckling i Sverige och inte minst för att klara av den gröna omställningen. Jag hoppas att det här blir en del i en kraftsamling i hela samhället för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.

Industrins digitalisering leder svensk utveckling framåt

Industrins digitalisering pågår. Digitala miljöer och dataflödena blir allt mer komplexa. Det ställer krav på samverkan som kommer utifrån nationell samling och brett engagemang. Programmet Avancerad Digitalisering är ett svar på detta behov. Vi vill växla upp forskning och innovation kopplat till avancerad teknik. Genom att fungera som en samverkansplattform krokar vi arm för att satsa på gemensamma utmaningar som behöver lösas tillsammans. Sveriges framtid formas idag.

I svåra tider finns alltid en risk att politiken blir snäv och kortsiktig. Akuta problem som energibrist och säkerhetshot måste självklart hanteras med högsta prioritet. Men vi får för den skull inte missa chansen att blicka framåt och ta vara på de möjligheter som den tekniska utvecklingen ger oss.

Erik Ekudden, Chief Technology Officer, Ericsson

Sex teknikområden definierade av industrin

Med avancerad digitalisering avses användning av nyckelteknologier som uppkommer genom högteknologiska framsteg. Följande sex teknikområden fokuserar programmet på:

  • End-to-End AI i utveckling, produktion och tjänster.​
  • Modell- och simuleringsdriven utveckling och optimering, inklusive användning av digitala tvillingar.
  • Datadriven utveckling och säkert utbyte av data mellan processer och aktörer.
  • Säkra digitala plattformar för effektiv utveckling, produktion och support.
  • Autonoma system (utveckling, optimering och arkitektur för tillförlitlighet och samverkan.
  • Edge computing, fog- och molnteknik samt 5G-nät och mjukvarudefinierade nätverk för industriella applikationer.

Invigning maj 2022

Invigningen ägde rum den 11 maj 2022. Representanter från initiativtagarna
Klas Wåhlberg, Teknikföretagen, Cecilia Sjöberg, Vinnova, Erik Ekudden, Ericsson, Ulf Hellström, ABB, Christian Hedelin, Saab deltog tillsammans med f.d näringsminister Karl-Petter Thorvaldsson
.

Vad vi gör

Programmets ambition är att
långsiktigt och kraftfullt fungera som en samverkansplattform för avancerad industriell digitalisering. Satsningar inom programmet ska bidra till en betydande förändring som stärker Sveriges konkurrenskraft.

Våra projekt

Programmet Avancerad Digitalisering finansierar forskning- och innovationsprojekt genom utlysningar. Projekten som beviljas medel ska fokusera på de teknikområden som programmet ringat in.

Ladda ner informationsblad om programmet

Informationsfolder om Programmet Avancerad Digitalisering (pdf)

Information about the program (English folder, pdf)