Det här är Avancerad Digitalisering

Bred samverkan nyckel till framgång

Avancerad Digitalisering är ett unikt samarbete mellan näringslivet (ABB, Ericsson, Saab och Teknikföretagen) och staten (Vinnova) för att bidra till att svensk industri utnyttjar den potential som digitalisering och ny teknik medför. Här finns nyckeln till global konkurrenskraft, grön omställning och säkra samhällen.

Ambitionen är att Avancerad Digitalisering ska bli en långsiktig och kraftfull satsning. Industrin avser satsa en miljard kronor per år under minst en tioårsperiod, förutsatt att staten gör detsamma.

Det är nu det gäller

Genom historien har privata och offentliga aktörer samverkat och uppnått resultat som vardera aktören inte hade kunnat uppnå på egen hand. En samverkan som gång på gång stärkt Sveriges position i världen och gjort oss framgångsrika.

Vi befinner oss däremot i början av en ny era. Utvecklingen går snabbt och många länder satsar enorma belopp på den högteknologiska utvecklingen. Den snabba digitaliseringen av industrin skapar ny möjligheter och ökad konkurrenskraft. Men det ställer krav på kunskaper och kompetens om hur den nya tekniken ska användas på ett effektivt och innovativt sätt.

Gemensam forskning och innovation är i detta sammanhang helt avgörande. Och samverkan är fortfarande nyckeln för att höja nivån på den digitala utveckling. Möjligheterna med avancerad teknik är stora – men snabbheten kräver kraftsamling och nya långsiktiga satsningar som löser ut gemensamma utmaningar kopplat till kommunikation mellan system och nödvändiga infrastrukturer. . Ingen lyckas lösa frågor om cirkulära system, datahantering, automation, mobilitet eller säkerhet på egen hand.

Forskning bidrar till steg framåt

Med avancerad digitalisering avses de nya möjligheter som uppkommer genom högteknologiska framsteg. Framgångsrik utveckling av data och system-av-systemlösningar kan bidra till att nästa generations avancerade digitala lösningar utvecklas i Sverige.

Sedan 2021 är vår ambition att tillsammans bidra till att kraftsamla för att främja utvecklingen av ny teknik. Vi har en framåtlutad ambitionsnivå och vår förhoppning är att fler vill bidra. Staten och näringslivet, ihop med akademin och offentliga aktörer, behöver med gemensamma krafter växla upp den svenska förmågan.

Mer om programmet

I svåra tider finns alltid en risk att politiken blir snäv och kortsiktig. Akuta problem som energibrist och säkerhetshot måste självklart hanteras med högsta prioritet. Men vi får för den skull inte missa chansen att blicka framåt och ta vara på de möjligheter som den tekniska utvecklingen ger oss.

Erik Ekudden, Chief Technology Officer, Ericsson

Andra länder som Tyskland, Storbritannien, Sydkorea, USA och Finland satsar stort på digitalisering och även Sverige behöver växla upp. Det här initiativet är ett viktigt steg för vår konkurrenskraft, för att behålla spets inom forskning och utveckling i Sverige och inte minst för att klara av den gröna omställningen. Jag hoppas att det här blir en del i en kraftsamling i hela samhället för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova
Initiativtagare
ABB
Ericsson
Saab
Teknikföretagen
Vinnova