Cirkulär produktutveckling för SMF

Syfte och mål

Syftet med projektet är att förenkla för små och medelstora tillverkande företag att minska energiförbrukningen och andra resursslag i sina produkter. Målet är att hjälpa dessa företag att bli mera datadrivna och använda information om hur produkten används för att anpassa erbjudandet så att totala mängden resurser minskar. Detta exemplifieras genom en demonstrator i form av en besprutningsrobot för växthus, där kontinuerlig uppdatering av styralgoritmer förväntas öka verkningsgraden och minska nödvändig mängd bekämpningsmedel. Livslängd på maskin och batteri förväntas öka då minskad effekt tas ut ur systemet. Lokala skadeangrepp förväntas bli identifierade i ett tidigare stadium, som tillsammans med bättre kontroll på hur växtbesprutning utförs, förväntas minska mängden bekämpningsmedel. Det finns även möjlighet att den tidiga upptäckten av skadeangrepp kan leda till sänkt energiförbrukning för uppvärmning av växthus, då vädringsintervallen blir mindre frekventa. I förlängningen är ambitionen att resultaten kommer kunna används inom andra branscher med liknande automationsgrad. Projektet kommer att utveckla en plattform för datainsamling samt en semi-autonom besprutningsrobot för växthus med tillhörande verktyg för visualisering av insamlad information. Denna maskin kommer förutom utföra de traditionella besprutningsuppgifterna självständigt utan även bestyckas med sensorer för insamling av växtdata, för identifiering av tillväxt och skadeangrepp med hjälp av maskininlärning. Det kommer även till affärsutveckling och designmetodik för att kunna sprida den utvecklade tekniken till andra industriella tillämpningar.

Fakta om projektet

Koordinator: Sepro AB
Projektets löptid: sep 2021 - dec 2023
Status: Avslutat