Heliple-2

Syfte och mål

Projektets två övergripande syften är att: – Visa att PLM (Product Lifecycle Management) förmåga för utveckling och underhåll av komplexa Cyberfysiska system kostnadseffektivt kan realiseras genom att skapa en federation av integrerade men fristående utvecklingsmiljöer. – Datalänkningsstandarden OSLC kan användas för effektiv integration av enskilda utvecklingsmiljöerMålet är att kunna demonstrera en integrerad och för slutanvändarna effektiv PLM miljö baserad på fristående komponenter. Projektet validerar ett nytt integrationsmönster för integration av utvecklingsmiljöer som ger möjligheter för nischleverantörer att leverera väldefinierade delmängder av komplett PLM förmåga till större organisationer. Som resultat får användare av PLM system möjligheten att realisera lösningar som är optimerade avseende funktion och över tid, samtidigt som mindre och samtidigt mer innovativa leverantörer ges tillgång till en större marknad. Projektet löper från januari 2023 över 18 månader och aktiviteterna fördelas över sexarbetspaket:WP1: Projektledning och rapportering av projektresultat.WP2: Identifiering av krav, användarscenarios och lösningsstrategier för federerade PLM miljöerWP3: Bidrag till OSLC Configuration management standardiseringWP4: Utveckling av OSLC verktygslåda för automatisk utveckling integrations gränssnittWP5: Utveckling av OSLC verktygsgränssnitt för PLM systemWP6: Industriella demonstrationer av en federerad PLM miljö

Fakta om projektet

Koordinator: Saab
Projektets löptid: jan 2023 - aug 2024
Status: Pågående