Kort från programrådet elektrifiering

Intervju med Karin Färnevik, processledare programråd elektrifiering, om satsningen på avancerad digitalisering inom elektrifiering.

Hej Karin, vad händer just nu i programrådet? 

– Just nu arbetar programrådet intensivt med att ta fram nya insatsförslag som lämnas in i slutet av augusti för styrelsens bedömning och Vinnovas budgetallokering. Det här är förslag på insatser som planeras att genomföras från och med hösten 2024 och under 2025. Under hösten påbörjas utvärderings-, omvärldsbevaknings- och analysarbetena inför insatsberedningsarbetet för 2026. Utgångspunkten för våra insatsförslag är att industrins tillgången till fossilfri, grön, el ska vara stabil, tillförlitlig, säker och kostnadseffektiv för att säkerställa stärkt svensk konkurrenskraft på en internationell marknad.

Den 13 september stänger utlysningen inom elektrifiering, vad hoppas ni få in för projekt? 

– Ja vi hoppas få in projektförslag som visar vägen för fler viktiga steg mot grön omställning av industrins energianvändning med hjälp av avancerad digitalisering. Eftersom det här är korta projekt, som är tänkta att bygga upp samverkan kring långsiktiga utvecklingsbehov, ser vi gärna att projekten lägger en tydlig grund för fortsatta initiativ, samarbeten och projekt för att adresserad industrins och näringslivets behov idag och i framtiden.

Vi ser fram emot att få ta del av vad det finns för nya tankar och grepp för att ta sig an konkreta behov och möjligheter kopplat till industrins elektrifiering med hjälp av avancerad digitalisering. Resultatet av utlysningen kommer att ge input till programrådets arbete med djupanalys och planering av aktiviteter för 2026, så vi är mycket nyfikna på vilka projektidéer och samverkanskonstellationer som finns där ute och var de ska leda!

Vad ser du att programrådet kommer att bidra med under 2024?

– Under 2024 jobbar vi för att stötta svensk industris omställning till elektrifiering genom avancerad digitalisering genom att lägga grunden för en kraftsamling som ger industrin de förutsättningar som krävs för att kunna få tillgång till den el de behöver och därmed kunna elektrifiera sin verksamhet. Vi ser att här krävs både fysisk och digital infrastruktur tillsammans med möjligheter till öppna strukturer för både teknisk utveckling och samverkan mellan många parter som inte tidigare har haft goda förutsättningar att arbeta tillsammans. Det ser vi att vi kan bidra med förutsättningar för reda i år.

Vi ska ringa in industrins behov för att snabba upp, förstärka och lyfta utveckligen av elektrifiering med hjälp av avancerad digitalisering.

Karin Färnevik, processledare programråd elektrifiering