AIHURO – intelligent human-robot collaboration

Syfte och mål

Det övergripande målet med projektet är att möjliggöra samarbeten mellan människor och autonoma mobila kollaborativa robotar så de kan samarbeta säkert och effektivt tillsammans. Detta gör vi genom att ha följande forskningsaktiviteter, (i) utveckla människa-robot interaktionsstrategier, (ii) utveckla tekniker för perception och skattning av framtida rörelser, samt (iii) utveckla metoder för planering och reglering av mobila kollaborativa robotar. En arbetsplats där robotar och människor arbetar tillsammans säkert och effektivt och där människor and robotars styrkor används för att tillsammans lösa uppgiften. Vi gör detta genom att ur människans perspektiv analysera hur interaktionen med roboten ska ske så att kommunikationen blir enkelt och effektiv. Styrningen av roboten kommer att utnyttja datorseende ihop med artificiell intelligens för att prediktera vad den mänskliga operatören önskar göra och vad den kommer att göra framöver. Två use-case, ett från AB Volvo och ett från AstraZeneca, kommer att användas för att garantera den industriella relevansen i AIHURO. Forskare från Chalmers, Högskolan i Skövde, och Chalmers Industriteknik kommer tillsammans med företagen att utveckla algoritmer och verktyg för att hantera utmaningarna i projektet,

Fakta om projektet

Koordinator: Chalmers tekniska högskola inst elektroteknik
Projektets löptid: jan 2023 - jan 2026
Status: Pågående