CoSiMa – hållbara mjuka material

Syfte och mål

Syftet med projektet är att svensk industri skall ges möjlighet till effektiv och flexibel materialutveckling i en värld med snabbt föränderliga krav och förutsättningar. Projektets fokus är industrier med produkter där transport av vätskor och lösta ämnen är viktiga för funktionaliteten.Målet är ett flexibelt tvärvetenskapligt koncept för digitaliserad hållbar materialutveckling, baserat på 3D-avbildning av material och simulering av strukturberoende materialfunktion. Dessutom skall en affärsmodell finnas för utnyttjande av konceptet i form av en modulär tjänst. Det förväntade huvudresultatet är en digital verktygslåda där de olika delarna; strukturavbildning, bildbehandling och virtuell design samt simulering av masstransport, har validerats experimentellt och samverkar till en helhet. Detta möjliggör en ny och mer flexibel materialutvecklingsprocess. Effekten då företag implementerar det digitala arbetssättet förväntas bli en större flexibilitet vad gäller val av råvaror, snabbare anpassning till nya regelverk och förutsättningar, samt förbättrad materialfunktion med minskad energi- eller råvaruåtgång som följd. Projektet genomförs i ett konsortium bestående av fyra multinationella företag, ett forskningsinstitut, en högskola och en branschorganisation. Två postdocs kommer att anställas för att tillsammans med seniora forskare vidareutveckla och integrera metoder och programvara för alla steg i kedjan. Metoderna kommer att appliceras på porösa material med både låg och hög porositet som valts ut av företagen, och för dessa material kommer konceptets potential att demonstreras. Materialframställning samt validering och utvärdering av konceptet genomförs främst på företagen.

Fakta om projektet

Koordinator: Chalmers tekniska högskola inst matematiska vetenskaper
Projektets löptid: nov 2021 - nov 2024
Status: Pågående