Metodstöd för svensk industri att möta sårbarhetsrisker i användningen av öppen programvara

Syfte och mål

Digitaliseringen skapar möjligheter för höjd produktivitet, nya affärsmöjligheter och är en möjliggörare för ökat miljö- och hållbarhetsarbete. Öppen programvara är en viktig förutsättning för att accelerera digitaliseringen. En betydande cybersäkerhetsutmaning som kan hämma denna utveckling är risken för att sårbarheter introduceras genom de programvaruprojekt inom vilka den öppna programvaran utvecklas. I projektet utvecklas ett metodstöd för att utvärdera sårbarhetsrisker inom öppna programvaruprojekt och att kunna bemöta dessa genom proaktivt säkerhetsarbete.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas resultera i ett metodstöd för bedömning av sårbarhetsrisker kopplat till hälsan hos ett öppet programvaruprojekt. Metodstödet ska utvärderas inom projektet, och därefter spridas utanför projektkonstellation. Effekter på längre sikt är ett stärkt kunskapsläge kring användning av öppen programvara, samt stärkt samarbete mellan akademi och svensk industri i dessa frågor. Det är avgörande faktorer för för att främja och möjliggöra en accelererad och avancerad industriell digitalisering på ett säkert och tillitsfullt sätt.

Fakta om projektet

Koordinator: RISE Research Institutes of Sweden AB
Deltagare: Scania CV AB, Addalot Consulting AB, Debricked AB
Stödnivåer: 91%
Projektets löptid: jul 2021 - aug 2023
Status: Avslutat