Testbädd Autonom Flygplats

Syfte och mål

Det finns ett ökat behov av effektiva transporter av gods och människor. En viktig komponent i det framtida transportsystemet är den Autonoma Flygplatsen där det finns kombinerade tjänster, nya och traditionella, hantering av konventionellt och obemannat flyg, automatiserad markhantering, byte mellan olika transportslag mm. För att realisera detta krävs forskning och utveckling av ny teknik, nya metoder, hantering av regelverk, stadsplanering mm i en testbädd för utveckling, demonstration, validering och visualisering, från komponenter till fullt utbyggt eko-system.

Förväntade effekter och resultat

Utkomsten av projektet kommer att vara en öppen testbädd för att utveckla, demonstrera och validera applikationer som formar infrastruktur för flygtransport för att möta framtida krav och vara tillgänglig för nationella och internationella studier. Vidare kommer projektet skapa underlag för etablering av UTM/U-space enligt nya regelkrav och utveckla kommunikationsnäten med stöd för noggrann positionering, navigering och exponering av information med god säkerhet. En ytterligare aspekt är erfarenheter, kunskap och lärande som projektet kommer att medföra.

Fakta om projektet

Koordinator: Saab AB
Deltagare: Saab AB, Luftfartsverket, Linköpings universitet, Ericsson AB, RISE Research Institutes of Sweden AB
Stödnivåer: 50%
Projektets löptid: okt 2021 - okt 2023
Status: Avslutat