Cybercampus – framtiden för Sveriges cybersäkerhet tar form

Cybercampus är en nationell satsning för att stärka Sveriges cybersäkerhet, initierad av KTH, Försvarsmakten och Rise, och med en planeringsgrupp bestående av Karlstads universitet, Myndigheten för samhällskydd och beredskap, Saab, och Ericsson. Avancerad Digitalisering bidrar med finansiering och initiativet är ett av de större projekten inom programmet.

Idén föddes 2021, inspirerad av andra länders arbete inom området. Målet är att skapa en infrastruktur för banbrytande forskning, utbildning och innovation inom cybersäkerhet.

– I dag är det en utmaning att utveckla IT-system och programvara med tillräcklig cybersäkerhet, då det saknas kompetens inom området. En nyligen gjord studie visar att det saknas nära 200 000 yrkesverksamma i cybersäkerhet, enbart i Europa (Källa Rise). Här finns det ett kompetensgap som Cybercampus syftar att fylla. Genom Cybercampus skapas en miljö där utvecklare, ingenjörer, forskare och användare kan mötas, forska, testa, diskutera och skapa innovationer tillsammans, säger David Olgart, föreståndare för Cybercampus Sverige.

Så kommer Cybercampus att fungera

Sedan starten har fem workshops arrangerats inom sex huvudområden: forskning, utbildning, innovation, infrastruktur, samverkan och finansiering. Över 150 personer från universitet, näringsliv, industri och myndigheter har deltagit i planeringsarbetet för att skapa förankring och förståelse för vad Cybercampus är och vilka mål det syftar att uppnå. Under den första planeringsfasen har visionen och målen definierats, och ambitionen är att Cybercampus ska bli en långsiktig och nationell kraftsamling som stärker Sveriges position och förmåga inom cybersäkerhet.

– Vi har undersökt hur andra länder i Europa jobbar med cybersäkerhet. Flera länder jobbar i nära samarbete med både försvaret och näringslivet samt erbjuder utbildningar inom cybersäkerhet. En viktig aspekt är att titta på nuvarande forskning för att få vetskap om vilka problem som vi i Sverige har möjlighet att lösa. Vårt mål med Cybercampus är att proaktivt utveckla säkra system för både nutidens och framtidens digitala infrastruktur och att Sverige ska bli en förebild inom cybersäkerhet för andra länder, säger David Olgart.

Cybercampus mål det kommande året

I september 2023 går Cybercampus in i en mer operativ fas, med fokus på att bygga den grund som krävs för att vidareutveckla verksamheten de kommande åren. En av målsättningarna är att skapa ett fysiskt centrum – en mötesplats – där forskare, användare och utvecklare kan samverka. Dessutom planeras mindre utvecklingshubbar som inte är bundna till en enda fysisk plats. Framåt siktar man även på att erbjuda utbildningar inom cybersäkerhet i samarbete med universitet och andra utbildningsorganisationer.

– Det kommande året vill vi arrangera en konferens med målet att ta reda på vad industrin och andra användare behöver i form av kompetens och forskningresultat – och hur vi tillsammans kan lösa det på innovativa sätt. Vi har även idéer om att ta fram en ”utbildningskatalog” som svarar mot nulägesbehovet av kompetens för ett cybersäkrare Sverige, avslutar David Olgart.

Målen för Cybercampus Sverige omfattar följande:

Skyddad och säker innovation
Cybercampus ska bli en mötesplats och plattform som sammanlänkar akademin, näringslivet, myndigheter och entreprenörer. Cybercampus länkar samman akademisk forskning och säker innovation för såväl totalförsvaret som industrin.

Agil utbildning i cybersäkerhet
Det råder en brist på yrkesverksamma cybersäkerhetsexperter i Sverige. Cybercampus ska bli en plattform med syftet att bidra till att fler får tillgång till yrkesmässig utbildning. Det krävs samverkan mellan lärosätena och Cybercampus för att kunna följa cyberområdets snabba utveckling.

Gemensam forskning
Cybercampus mål är att bedriva gemensam forskning mellan Sveriges lärosäten som tillgodoser både civila och militära säkerhetsintressen liksom svensk konkurrenskraft.

Nationell forskningsinfrastruktur
Cybercampus har målsättningen att skapa en unik forskningsinfrastruktur för cybersäkerhet och säker digitalisering. Infrastrukturen ska möjliggöra samverkan med befintliga forsknings- och innovationsanläggningar.

Rådgivare till beslutsfattare
Cybercampus ska kunna ge aktuella, opartiska och välgrundade råd och expertbedömningar till beslutsfattare i cybersäkerhets- och cyberförsvarsfrågor.

Samordnat EU-deltagande
Idag erbjuder EU mångmiljardsatsningar på digitalisering ochcybersäkerhet. Cybercampus ska kunna ansöka om och leda projekt som finansieras av EU.

Internationellt avtryck
Sveriges vill vara en förebild i internationella forsknings- och innovationssammanhang. Cybercampus ambition är att bli en enande kraft med sin forskningsinfrastruktur som verkar för att svensk cybersäkerhet ligger i vetenskapens framkant.