Expert Learning Lab – ett banbrytande initiativ för att stärka Sveriges kompetens inom avancerad digitalisering


Svensk industri står inför en utmaning när det gäller att behålla, attrahera och utveckla experter inom avancerad digitalisering. För att möta detta behov finansierar Avancerad Digitalisering ett cutting-edge initiativ: Expert Learning Lab. Ledande företag och universitet samverkar i uppbyggnaden av ett labb som snabbt och effektivt ska stärka kompetensen hos tekniska experter.

En plattform för tekniska experter

Nya tankesätt och innovativa arbetsmetoder krävs för att främja kompetensutveckling kopplat till nya teknologier. Experter som redan har betydande kompetens inom avancerad digitalisering behöver ges möjlighet att ta del världsledande kunskap, verktyg och expertis som stöds av etablerade lärandemodeller.

För att främja denna utveckling väljer Avancerad Digitalisering att finansiera projektet Expert Learning Lab, som blir ett stort och viktigt projekt i portföljen.

Innovativt samarbete mellan industri och akademi

ABB, Ericsson, Saab, Volvo Group samt Chalmers tekniska högskola, Kungliga tekniska högskolan, Linköpings universitet och Örebro universitet är tillsammans initiativtagare till projektet. Första fasen handlar om att designa, utforska, utvärdera och demonstrera olika upplägg för ett bygga ett operativt lärandelabb.

Genom att främja samarbetet mellan industri och akademi i en innovativ miljö strävar labbet efter att säkerställa Sveriges framtida konkurrenskraft och accelerera landets digitala transformation.

Visionen är att Expert Learning Lab ska bli det ledande nationella centret och en internationell förebild inom industriellt och kontinuerligt lärande för teknikexperter. Arbetet är planerat att pågå till 2033.

Bild från Mötesplats Avancerad Digitalisering med representanter från ledande företag och akademin som ingår i projektet.

English

A groundbreaking initiative to strengthen Sweden’s expertise in advanced digitalisation

Swedish industry faces a challenge when it comes to retaining, attracting, and developing experts in advanced digitalization. To address this need, Advanced Digitalization is funding a cutting-edge initiative: Expert Learning Lab. Leading companies and universities collaborate in establishing a lab that will rapidly and effectively enhance the skills of technical experts.

A platform for technical experts

New ways of thinking and innovative work methods are required to promote skill development in relation to new technologies. Experts who already possess significant expertise in advanced digitalization need access to world-leading knowledge, tools, and expertise supported by established learning models.

To promote this development, Advanced Digitalization has chosen to fund the Expert Learning Lab project, which is a significant and important project in their portfolio.

Innovative collaboration between industry and academia

ABB, Ericsson, Saab, Volvo Group, along with Chalmers University of Technology, the Royal Institute of Technology (KTH), Linköping University, and Örebro University, are the initiators of the project. The first phase focuses on designing, exploring, evaluating, and demonstrating various approaches to establish an operational learning lab.

By promoting collaboration between industry and academia in an innovative environment, the lab strives to ensure Sweden’s future competitiveness and accelerate the country’s digital transformation.

The vision is for the Expert Learning Lab to become the leading national center and an international role model in industrial and continuous learning for technical experts. The project is planned to continue until 2033.