Resurser

Initial budget för åren 2021 – 2024 är 1,2 miljarder kronor. Hälften av detta är offentliga medel och hälften finansieras av industrins aktörer. Programmet utvecklas successivt med ambitionen att fullt utbyggt omsätta två miljarder kronor per år, varav hälften offentliga och hälften privata medel. Det är betydligt mindre än vad många jämförbara länder satsar. Vi bedömer dock att det är en rimlig nivå för att nå programmets målsättning.

Tilldelning av medel kommer att ske genom öppna utlysningar som skapar möjlighet att ta fram lösningar tillsammans. Det kan handla om allt från förstudier, forsknings- och innovationsprojekt, lighthouseprojekt, innovationstävlingar till skapande av kompetenscentrum. I programmet kan det finnas behov av att göra avsteg från den traditionella utlysningsprocessen. Det gäller framför allt projekt som är strategiskt viktiga för Sverige utifrån svensk konkurrens- och attraktionskraft eller där resultaten gynnar fler och ger ytterligare mervärden för programmet. Insatser där avsteg görs och som administreras som projekt benämns ”enskilda projekt”. För en effektiv måluppfyllnad kan även, vid behov, projektförslag i andra program finansieras samt stöd ges för svenskt deltagande i EU-projekt eller andra internationella sammanhang med relevans för avancerad digitalisering.