Lärande och kompetens

Avancerad Digitalisering har en ambitiös målsättning att medverka till nästa generations avancerade, kraftfulla och hållbara digitala lösningar. Samtidigt lider den svenska tekniksektorn, i likhet med övriga västvärlden, av en generell brist på kompetens. Inga lösningar kommer att rullas ut om det inte finns folk som kan förverkliga dem. Programrådet Lärande och kompetens har som syfte att skapa ett samlat grepp kring den kritiska kompetensfrågan.

Tillgång till rätt kompetens

Svensk industri behöver tillgång till rätt kompetens för att införa och skapa full nytta av innovationer inom det digitala området. Det innebär dels att det måste finnas ett tillräckligt stort antal personer med fullgod kompetens inom kritiska teknikområden (AI, cybersäkerhet, elektrifiering m.m.), dels att det finns effektiva sätt att fortlöpande uppgradera befintliga experters kompetens vartefter ny teknik och innovationer får genomslag.

Synergier via arbetsmetoder

En utmaning handlar om att få till olika former av samverkan för utbildning och kompetensutveckling. Det handlar både om samverkan företag sinsemellan och om samverkan mellan företagen som grupp och tekniska lärosäten och andra utbildningsaktörer. De flesta industriföretag brottas idag med i princip samma kompetensutmaningar trots att de är verksamma i helt olika branscher: alla behöver mer kompetens inom områden som AI, cybersäkerhet, additiv tillverkning och digitalt ledarskap. Trots detta är samverkan av olika slag mycket outvecklad – de flesta är sig själva nog.

Tillgång till rätt kompetens är helt avgörande för svensk industris möjlighet att växa och investera i Sverige. Den stora utmaningen idag är tillgången till personal. Fler ingenjörer och andra tekniska experter behöver ”fyllas på” utifrån – från utbildningssystemet eller från andra delar av världen. Problemet med för få experter har funnits under lång tid. Tekniska högskolor, intresseorganisationer och myndigheter gör och har gjort viktiga insatser, men ännu större insatser behövs. En utmaning är att generationskullarna i Sverige och Europa stadigt blir mindre, vilket innebär att utbudet av ungdomar redan från början är litet. Det gör frågan om internationell rörlighet särskilt viktig.

Ytterligare en utmaning är att de flesta av de innovationer som tas fram genom forskningsprojekt inte når ut utanför de av projekten berörda personerna. För att lyckas med bred och långsiktig omställning behövs uppskalning via integrerat lärande. Nya tankesätt och innovativa arbetsmetoder krävs för att främja kompetensutveckling kopplat till nya teknologier. 

Metodik, tillämpning, involvering

Programrådet för lärande och kompetensutveckling ska verka för att företag får tillgång till god kompetens genom att:

  • Främja insatser och metodik som bygger vidare på, eller är i samklang med, de lärandeprojekt som bedrivits inom programmet.
  • Verka för att alla insatser i programmet Avancerad Digitalisering integrerar lärande, genom att planera och rapportera vilka kunskaper som uppnås, vilken lärmetodik som används samt hur den tillämpas, sprids och valideras.
  • I samverkan med akademi och andra utbildningsaktörer, utveckla ett iterativt, innovativt och hållbart sätt att förena formaliserad utbildning med ett arbetsintegrerat lärande.
  • Verka för att kompetenscentrum som finansieras av Avancerad Digitalisering integreras i programmet.

Påbörjade och genomförda projekt

Svenska företag behöver tillgång till god kompetens för att införa och skapa full nytta av innovationer inom det digitala området.

Medlemmar i rådet

Gunnar George, ordförande

Fredrik von Essen, processledare

Ewa Hansson, Ericsson

Stefan Andersson, Saab

Henrik Larsson, ABB

Cecilia Hallengren, Volvo Group

Johanna Redelius, RISE

Johan Stahre, Chalmers

Joakim Tiséus, Vinnova

Anna-Carin Ramsten, Vinnova

Kontakt