Digital infrastruktur och kommunikation

Samhället genomgår en genomgripande digitalisering, vilket ställer allt högre krav på fungerande kommunikationssystem och en digital infrastruktur med tillräcklig nätkapacitet. För att stärka Sveriges position måste den digitala infrastrukturen vara pålitlig, säker och dimensionerad för en exponentiellt ökande datahantering. Av den anledningen har Avancerad Digitalisering valt att inrätta ett specifikt programråd för Digital infrastruktur och kommunikation. Rådet fokuserar på utveckling av digitala nätverk och möjligheter att koppla upp och koppla ihop säkra system och produkter.

Ett allt mer uppkopplat samhälle

Behovet av nätkapacitet är sedan länge stort och kommer enbart att öka. Datatrafiken inom industrin kommer att växa exponentiellt liksom behoven av beräkningar utan fördröjning, realtidskommunikation samt robust cybersäkerhet. Att använda digitala tvillingar eller system-av-system-lösningar i olika typer av miljöer förutsätter att stora mängder data kan hanteras snabbt och säkert. Det i sin tur kräver en utbyggd och fungerande infrastruktur som garanterar tillräcklig kapacitet.

Kommande generationer av trådlös kommunikation kommer att medföra fundamentala förändringar där den fysiska och den digitala världen kopplas samman allt tätare. Det kommer att bidra till nya innovationer och samtidigt ställa krav på nätkapacitet. En fungerande digital infrastruktur blir en förutsättning för en fortsatt industriell utveckling som automatiserar, förenklar och effektiviserar verksamheter på helt nya sätt. Det handlar om att satsa för att inte förlora mark i förhållande till viktiga konkurrenter och för att främja en långsiktig och hållbar utveckling.

Varför behövs området?

Sverige som industrination har länge varit ett föregångsland inom teknik och kommunikation. Idag börjar försprånget att minska. 5G-utbyggnaden har gått mycket långsammare i Sverige än i USA, Kina och Indien.

Många länder genomför just nu massiva investeringar inom såväl digital infrastruktur som forskning och innovation. Som exempel driver Indien på den snabbaste 5G-utbyggnaden som något land hittills genomfört. Experterna förutspår att Indiens 5G-revolution kommer att minska de digitala klyftorna, modernisera samhället och skapa en globalt konkurrenskraftig industri.

Den ökande användningen av digitala lösningar inom svensk industri ökar trafikvolymerna och påfrestningarna på infrastrukturen samtidigt som 5G-utbyggnaden går långsamt. Vi har dessutom en industri som  verkar i skiftande och vidsträckta miljöer, där uppkopplingen behöver vara stabil och säker, oavsett terräng och uppgift.

Med den digitala omställningen följer ökad potential för avancerade prognoser av kundbehov vilket skulle medföra en mer träffsäker och hållbar produktion. Förutsättningen är att bolagen har möjlighet att hantera och dra nytta av de stora datamängder som skapas. När allt fler produkter, processer och system kopplas upp ökar komplexiteten snabbt. Samtidigt ökar också hotbilden mot de digitala systemen.

Snabbt, säkert och utan fördröjning

För att uppnå en välfungerande och väldimensionerad digital infrastruktur i Sverige behövs nya tekniska lösningar, utvecklade i samarbete mellan stat, industri och akademi. Olika tekniker utvecklas och kopplas samman i nätverk där data kan flöda snabbt, säkert och utan fördröjning.

Tekniker och områden relevanta för programrådet

  • 5G medför en trådlös, flexibel, stabil och säker uppkoppling där industrin kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter.
  • 6G kommer att koppla samman den fysiska världen och dess digitala representation i ännu högre grad. Genom att ta en aktiv roll i utformandet av 6G kommer Sveriges unika tillgångar och kompetenser att tillvaratas.
  • Edge computing innebär att data processas så nära användaren som möjligt istället för att hanteras centralt. Relevant feedback blir tillgänglig på plats utan fördröjning, och mängden data som behöver skickas över nätverken minskar radikalt.
  • Molnlösningar i kombination med edge computing gör datahanteringen omedelbar, robust och flexibel.
  • Kvantdatorer, högpresterande datorer (HPC) med dess överlägsna beräkningskapacitet, kan öka säkerheten och tillförlitligheten i kommunikationen.
  • Cybersäkerhet för att hantera den ökade hotbilden som följer med en ökad användning av och beroende av digitala tjänster. Systemen ska kunna hantera påfrestningar och störningar med bibehållen funktionalitet och garanterad datasäkerhet.

Exempel på pågående och genomförda projektBehovet av nätkapacitet är sedan länge stort och kommer enbart att öka. Datamängden inom industrin kommer att växa exponentiellt liksom behoven av beräkningar utan fördröjning, realtidskommunikation och robust cybersäkerhet.

Medlemmar i rådet

Jan Söderström, ordförande

Lena Backlund, processledare

Marlene Häggström, Vinnova

Adela Savedraa, Vinnova

Carl-Johan Nordmark, Astra Zeneca

Rowan Högman, Ericsson

Mats Lundbäck, Telia

Peter Burman, Boliden

Ulrik Janusson, Scania

Patrik Sandgren, Teknikföretagen

Hanifeh Kahyyeri, Rise

Emil Björnsson, KTH

Kontakt