Organisation

Parterna har valt en organisationsstruktur som tar höjd för en expansion av programmet. Ambitionen är att programmet ska fylla en central roll i det svenska innovationssystemet när det gäller industrinära, avancerad och innovativ digitalisering och bidra till bred och långsiktig kraftsamling med adekvata resurser.

Ett strategiskt ledarskap krävs för att styra programmets inriktning utifrån insikter om den vetenskapliga och tekniska utvecklingen samt den globala konkurrenssituationen. Därutöver måste det finnas resurser att genomföra programmet som tänkt, att koordinera olika aktiviteter samt att kommunicera och skapa dialog med ett stort antal intressenter.

Slutligen måste en effektiv och ändamålsenlig organisation finnas för att hantera och granska ett stort antal inkomna ansökningar om finansiering och på andra sätt driva på utvecklingen. Av dessa skäl har en organisationsform valts bestående av tre nivåer:

  • Strategisk beslutsnivå för inriktningsbeslut och hantering av frågor av strategisk och principiell karaktär.
  • Genomförandestöd, koordinering och dialog för ett effektivt program med stort genomslag.
  • Genomförande, framåtdrift, samverkan, utlysningar, projektansökningar, kvalitetsgranskning och arbetsgrupper.

Published: March 30, 2022 12:11 PM
Updated: April 30, 2022 09:23