”Breda samarbeten kräver en samlande kraft”

Ny teknik ska göra världens flygplatser säkrare och mer klimatvänliga. Genom ett nytt samarbetsprojekt som samlar både privata och offentliga aktörer hoppas initiativtagarna utveckla morgondagens flygplats och samtidigt stärka Sveriges ställning som en ledande forsknings- och innovationsdriven ekonomi.

Samverkansprojektet ”Morgondagens flygplats” (Testbed Advanced Air Mobility) görs inom ramen för Programmet Avancerad Digitalisering som till hälften finansieras med offentliga medel och till hälften av industrin. Bakom initiativet står ett femtiotal företag, däribland försvarskoncernen Saab, teknikbolaget ABB, telekomföretaget Ericsson och flera statliga myndigheter. Petter Bedoire, som är forskningschef på Saab, är en av de drivande krafterna bakom projektet.

– Fokus för arbetet är det ökade behovet av effektiva transporter, mer automatisering och mer motståndskraftiga säkerhetssystem. Det är ett strategiskt viktigt digitaliseringsprojekt för Sverige inte minst i ljuset av det föränderliga säkerhetsläget i vår del av världen, säger Petter Bedoire.

Ett strategiskt viktigt projekt för både stora och små företag

Exakt hur framtidens flygplats kommer att se ut är svårt att säga. Digital teknik och digitala komponenter kommer däremot vara centrala delar i omställningen mot transportautomatisering. Det ställer krav på fler sensorer och automatiserade system, till exempel för positionering, navigering, fjärrstyrning, övervakning, spårbarhet och säkerhetssystem. Samverkansprojektet ”Morgondagens flygplats” handlar bland annat om hur flygsäkerheten kan stärkas och kräver kompetenser från en rad företag, men även från statliga myndigheter, däribland Luftfartsverket, Trafikverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket.


– Vi arbetar med att bygga säkra molnlösningar, frikopplade från kommersiella molnlösningar, för att i framtiden kunna garantera flygsäkerhet.

Programmet Avancerad Digitalisering är ett industridrivet program i samarbete med staten. Samarbetet inleddes 2021 och ambitionen är att det ska bli en långsiktig och kraftfull satsning för att nästa generations avancerade digitala lösningar ska utvecklas i Sverige. Även om programmet initierades av ett antal större företag kommer även mindre aktörer att ha nytta av satsningen.

– Min erfarenhet är att forskningssamarbeten ofta leder till resultat på en skala som inte hade varit möjliga annars. Arbetet med att utveckla morgondagens flygplats har skapat ett stort intresse och lockat till sig många andra mindre företag som saknar förutsättningar att driva projekt i denna skala på egen hand.

Forskning och innovation avgörande för Saabs konkurranskraft

Saab lägger drygt sju miljarder kronor om året på satsningar inom innovation och forskning. En del av resurserna går till samverkan inom ramen för Programmet Avancerad Digitalisering. Petter Bedoire anser att programmet är ett bra exempel på när svenska företag och en statlig myndighet går samman för att stärka
svensk företagsamhet och konkurrenskraft.

– Avancerad Digitalisering är otroligt viktigt för oss. Programmet ger oss en möjlighet att testa saker, till exempel system-av-system, på en helt annan nivå avseende resurser, teknisk kompetens och problemlösning

Det statliga forskningsstödet är enligt Petter Bedoire ett bra incitament för att Saab ska fortsätta investera i Sverige, men också för att Sverige ska behålla sin konkurrenskraft. Statens engagemang stärker dessutom forskningsprojektetens anseende och trovärdighet. Medfinansieringen är ett sätt att visa långsiktighet och politisk vilja.


– Det är naturligtvis jätteviktigt för oss att det finns statlig forsknings finansiering och att man uppmuntrar till det. Jämför vi med USA, där Saab också bedriver verksamhet, satsar amerikanerna otroligt mycket mer. De summor som vi kan få i kronor i Sverige, det får vi i dollar i USA.

Petter Beoire, CTO SAAB
Petter Bedoire, forskningschef Saab.

Källa:

Intervju med Petter Bedoire, Forskningschef, Saab Från rapporten Svensk konkurrenskraft genom forskning och innovation, Teknikföretagen 2023.

Seminarium

Denna rapportpresenterades på ett lunchseminarium arrangerat av Teknikföretagen, den 22 februari. Bland annat deltog Mats Persson, utbildningsminister,