Statligt engagemang avgörande för nya forskningsinvesteringar

Ny styrteknik för ventilationssystem förbättrar luftkvaliteten i underjordsgruvor samtidigt som den minimerar energiförbrukningen. Samverkansprojektet mellan ABB och Boliden, som initierades inom ramen för Programmet Processindustriell IT (PiiA), väckte uppmärksamhet långt utanför Sveriges gränser och ingår numera i EU-kommissionens forskningsprogram för hållbara intelligenta automationssystem för gruvan.

I takt med att svenska underjordsgruvor blivit allt djupare har också kraven på god ventilation ökat. Det är en inte alldeles lätt uppgift att få ner frisk luft några hundra meter ner i berget med en rimlig och hållbar mängd av energiförbrukning. ABB och Boliden bestämde sig för att komma tillrätta med problemet. Lösningen blev det avancerade styrsystemet ”Smart Ventilation”.

Genom en effektiv användning av befintliga sensorer ihop med några tillagda och baserat på hur många fordon och människor som i varje given stund befinner sig i utrymmena beräknas de luftmängder som behöver cirkuleras i rätt plats och rätt tidpunkt, säger Shiva Sander Tavallaey.

Projektet initierades av ABB och Boliden, men involverade även ett antal mindre aktörer. Shiva Sander Tavallaey lyfter fram möjligheten att testa ny teknik under riktiga förhållanden som ovärderlig.

– Vi har en lång tradition av samarbete längs hela värdekedjan i Sverige. Den här typen av satsningar, där flera aktörer är engagerade, ger betydligt bättre resultat i Sverige än i många andra länder där samverkan mellan företagen är ovanligare.

Bättre arbetsmiljö och lägre energiförbrukning

ABB:s och Bolidens avancerade styrning av ventilationssystemet har förbättrat arbetsmiljön i gruvan med minimum energiförbrukning. Utöver att beräkna behovet av frisk luft kan systemet även tillföra värme och i händelse av brand fara säkerställa att farlig rök inte sprids. Med ”Smart Ventilation” reduceras energiförbrukningen med 30–50 procent. De goda resultaten gav eko i Europa. År 2018 beviljade EU-kommissionens organ för innovation och forskning 120 miljoner kronor så att tekniken skulle kunna testas och utvecklas i större skala.

Det här ett skolboksexempel på när svensk industri utöver att stärka sina egna förutsättningar även kan bidra till att lösa samhällsutmaningar i större skala. Det är så Sverige får genomslag på riktigt, säger Mikael Dahlgren.

Starka miljöer för forskning och samarbete avgörande för nya investeringar

För ABB är forsknings- och innovationsarbetet en nyckel för att företaget ska utvecklas och växa. När nya investeringar övervägs finns det ett antal viktiga faktorer som är avgörande. Tillgången på kvalificerad arbetskraft och närheten till viktiga marknader och kunder tillhör de viktigaste, men även att det finns starka forskningsresurser och fungerande forskningssamarbeten. Ett statligt engagemang i FoU ger ABB incitament att bedriva gemensam FoU med teknikpartner och kunder, vilket i sin tur ökar teknikmognaden och konkurrenskraften i svensk industri, förklarar Mikael Dahlgren

– En satsning som Avancerad Digitalisering bidrar till utbyte och samarbete i hela förädlingskedjan akademi-institut-teknikleverantörer-kunder. Det ökar intresset för företag som ABB att lägga sin FoU i Sverige.

Porträtt Mikael Dahlgren
Mikael Dahlgren, tidigare Head of corporate reserarch, ABB och f.d styrelseledamot i Avancerad Digitalisering.

Källa:

Intervju med Mikael Dahlgren och Shiva Sander Tavallaey, ABB
Från rapporten Svensk konkurrenskraft genom forskning och innovation, Teknikföretagen 2023.

Shiva Sander Tavallaey, Senior principal scientist ABB

Seminarium

Denna rapportpresenterades på ett lunchseminarium arrangerat av Teknikföretagen, den 22 februari. Bland annat deltog Mats Persson, utbildningsminister och Mikael Dahlgren.