Nya styrelsebeslut

Styrelsen för Avancerad Digitalisering träffades den 31 augusti och beslutade följande:

  • Styrelsen beslutar att tillsätta en Advisory Board och ger programkontoret i uppdrag att i samråd med beredningsgruppen och styrelsens ordförande bestämma gruppens sammansättning.  
  • Styrelsen ger programkontoret i uppdrag att i samråd med Vinnova och styrelsens ordförande ta fram förslag på ytterligare styrelserepresentanter till nästa styrelsemöte. 
  • Styrelsen rekommenderar Vinnova att Avancerad Digitalisering finansierar fem kompetenscentrum inom tidigare beslutad ram. 
  • Styrelsen bedömer i enlighet med förslag att sju projekt bör få komma in med en fullständig ansökan till Vinnova med beaktande av bedömningsgruppens kommentarer.
  • Styrelsen beslutar att programrådet disponerar tillgängliga medel 2024 enligt förslag.